Trong năm 2015, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước đã phát huy hiệu quả tích cực; 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh và tương đương đã xây dựng cổng thông tin điện tử, ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Sở Tài Nguyên và Môi trường đã số hóa 3.871 hồ sơ, tương đương 383.600 trang tài liệu lưu trữ của ngành (đạt 12%), đã lập và phê duyệt dự án tiếp tục số hóa thêm 3.000 hồ sơ thuộc khối đất đai, thế chấp trong năm 2015. Sở Nội vụ đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý thi cán bộ, công chức. . .

Ông Lai Xuân Thành, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2016, sở sẽ kết hợp với các cơ quan chuyên môn, các sở, ban, ngành đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT để phục vụ trong các cơ quan Nhà nước và phục vụ người dân, DN; tiếp tục liên thông ứng dụng, cơ sở dữ liệu cho các sở, ban, ngành đến các huyện, thị, thành phố. Song song đó, sở sẽ đẩy mạnh hoạt động của cổng thông tin điện tử; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho việc ứng dụng CNTT, xây dựng cơ sở cho chính quyền điện tử tại Bình Dương trong những năm tới. HỒ VĂN