M.N cho e hỏi cái .e iphone 4 5.0.1 sao vào system/library/coreservices/springboard.app tìm không thấy CameraGrabber@2x-iphone.png ở đâu cả.em định đổi cái icon đó thành hình khác .(vì 5.0.1 nên e phải vào cydia tìm CameraGrabber để cài vì 5.0.1 chưa tích hợp sẵn camera ngoài LS như 5.1.1 ạ ) hướng dẫn giúp e cái