Ai có cho em xin font này ạk
Bytafont nhé. E dùng ip5. 6.1

Ảnh font đây ạk