Thông tư liên tịch 27 được ban hành nhằm trao quyền chủ động cho chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì trong việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ; đơn giản, thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, việc thực hiện nhiệm vụ KH-CN được khoán chi theo một trong hai phương thức:

Một là, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, được áp dụng đối với các nhiệm vụ được xác định rõ tên sản phẩm cụ thể; chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được; số lượng quy mô sản phẩm tạo ra; địa chỉ ứng dụng; có tổng dự toán các khoản chi sửa chữa, mua sắm tài sản, đoàn ra không quá một tỷ đồng;

Hai là, khoán chi từng phần: áp dụng đối với các nhiệm vụ không đủ điều kiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Trong khoán chi từng phần, cơ bản các nội dung kinh phí được thực hiện khoán chi (tiền công, hội thảo, công tác trong nước, …); chỉ không khoán chi đối với các nội dung mua nguyên nhiên, vật liệu, phụ tùng chưa được ban hành định mức kinh tế kỹ thuật; sửa chữa, mua sắm tài sản cố định, đoàn ra. Ngoài ra, trong quá trình triển khai, việc sử dụng, thanh toán, tạm ứng và quyết toán kinh phí đều được căn cứ vào số lượng công việc thực tế đã thực hiện; kho bạc nhà nước không kiểm soát chứng từ chi tiết…

Theo Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân, bằng việc ra đời Thông tư liên tịch 27, các đề tài, dự án khi thực hiện thì đơn vị quản lý chỉ quan tâm tới sản phẩm cuối cùng. Nếu không có sản phẩm đúng theo hợp đồng đã ký kết thì đề tài, dự án không được nghiệm thu. Khi đó, các nhà khoa học nhận đề tài sẽ phải hoàn trả tối thiểu 40% kinh phí và tối đa là 100% kinh phí. Thông tư liên tịch 27 mặc dù đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học, nhưng cũng là thách thức lớn khi nhà khoa học dám nhận khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Qua đó sẽ khắc phục được tình trạng nhiều đề tài, dự án lợi trước kia làm không có hiệu quả mà vẫn được nghiệm thu.

Cùng với Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN, ngày 22-4-2015, hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch 27 sẽ bảo đảm đồng bộ quy trình quản lý kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ KH-CN bao gồm: lập dự toán, quản lý sử dụng (giao khoán, kiểm soát chi, tạm ứng và thanh toán tạm ứng, kiểm tra, thanh quyết toán).

Thông tư liên tịch 27 có hiệu lực từ ngày 15-2-2016 và sẽ thay thế các nội dung đã quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 4-10-2006.