Sở khoa học và Công nghệ: Tổng kết chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Ngày 29/12, Sở khoa học và Công nghệ tổng kết chương trình phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ xây dựng mạng lưới thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ giai đoạn 2011 – 2015. Trong 5 năm Sở khoa học và Công nghệ đã giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp và nhiều cá nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý…Chương trình hỗ trợ xây dựng mạng lưới thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ giai đoạn 2011 – 2015 triển khai 60 điểm trên địa bàn tỉnh. Nhiều lớp tập huấn khai thác công nghệ thông tin cho người dân đã tạo thuận lợi cho người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, góp phần cải tiến sản xuất, kinh doanh để nâng cao chất lượng cuộc sống. .

Cũng tại buổi tổng kết, sở Khoa học và Công nghệ đã trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sở hữu trí tuệ tỉnh Bình Thuận lần thứ I năm 2015” cho các tập thể và cá nhân đã đạt giải.