Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đà Nẵng

Tại thời điểm công ty nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Đà Nẵng (thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ...) thì công ty phải đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ :

1. Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-25 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:
Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Khoản 2 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Khoản 17 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tham khảo ===> Tại đây : https://www.dangkykinhdoanhdanang.com.vn/tai-lieu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***µ***

.......................... , ngày................... tháng ................... năm 20..

GIẤY ỦY QUYỀN
Tôi là: ....................
CMND/Thẻ căn cước số: do cấp ngày:
Thường trú tại:
Là người đại diện theo pháp luật của ...........................
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày )
Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho: Ông / Bà
CMND/Thẻ căn cước số: do: cấp ngày:
Với nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1. Phạm vi ủy quyền:

Ông / Bà .được quyền thay mặt ....... liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và nhận kết quả công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đà Nẵng cho .........
Ông / Bà được quyền lập, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

2. Thời hạn ủy quyền:
Giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày ký đến khi thực hiện xong các công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên.


Người ủy quyền
DDPL