Công ty đại chúng là gì?
Công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán. Tùy từng nước có thể có định nghĩa cụ thể hơn về công ty đại chúng.Nét đặc trưng của các công ty đại chúng là có sự tham gia của nguồn vốn từ bên ngoài với nhiều nhà đầu tư, do đó đặt ra yêu cầu quản trị công ty như là yếu tố khác biệt với vấn đề quản lý công ty (management).


Điều kiện để trở thành công ty đại chúng
Điều kiện để trở thành công ty đại chúng?
Về vốn điều lệ: Công ty đại chúng phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ VNĐ trở lên. Về năng lực sản xuất kinh doanh: Năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty đại chúng là có lãi 1 năm trước khi chào bán.
Về tính đại chúng: Công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính. Về thời gian nắm giữ cổ phiếu của các thành viên trong ban lãnh đạo công ty: Công ty đại chúng không quy định tỷ lệ và thời gian nắm giữ bắt buộc của các thành viên lãnh đạo.

Để được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Về vốn điều lệ: Phải có vốn điều lệ từ 80 tỷ VNĐ trở lên; Về năng lực sản xuất kinh doanh: Công ty đại chúng niêm yết phải là có lãi 2 năm trước khi niêm yết; Về tính đại chúng: CtyĐC nhu cầu về tối thiểu 100 nhà đầu tư sở hữu chưa kể khách hàng chuyên nghiệp khi là nhiều tiến hành trung tâm tài chính trong những lúc CtyĐC niêm yết nhu cầu thêm ĐK là 100 cổ đông sở hữu ít nhất 20% cổ phiếu xuất hiện quyền biểu quyết. Về thời điểm sở hữu cổ phiếu của các member vào ban chỉ đạo công ty: nhà đại chúng niêm yết trên SDGCK nhu cầu ban chỉ huy phải sở hữu 100% trong 6 tháng mới nhất và một nửa vào 6 tháng tiếp theo sau kể từ ngày niêm yết.


Các bạn có thể tham khảo chi tiết ở đây: Công ty đại chúng là gì ankhangreal[/list][/list][/list][/list][/list]